Edunvalvonta

Trafikens skattestruktur i behov av förnyelse

En höjning av bilskatten leder till minskade skatteintäkter eftersom försäljningsvolymen minskar. Efter höjningen av bilskatten år 2012 blev intäkterna från bilskatten 200 miljoner mindre än vad som budgeterats.


Då bilarna blir allt energieffektivare sjunker intäkterna från bilskatten om försäljningsvolymen inte blir större.
Skattestrukturen borde förnyas i sin helhet så att den långsiktigt skulle stöda de trafikpolitiska målsättningarna. Kostnaderna för att röra på sig är den näststörsta kostnadsposten för hushållen efter boende. Skattetrycket på trafiken får inte stiga i fortsättningen. Mångsidiga möjligheter till rörlighet garanterar bland annat en fungerande arbetsmarknad samt en fungerande vardag för invånarna.

En förnyelse av bilparken förbättrar klart trafiksäkerheten och energieffektiviteten samt gör det lättare att uppnå utsläppsmålen för trafikens del. Årligen borde det registreras minst 150000 nya personbilar för att utvecklingen mot en allt högre medelålder skulle kunna stoppas. Tyngdpunkten i beskattningen av biltrafiken bör flyttas från bilens anskaffning till dess användning. Det här görs till exempel genom att sänka bilskatten och sedan kompensera detta med fordonsskatten eller om så önskas med kilometerbaserade skatter.

Bilskattreprocenten är bunden till bilens koldioxidutsläpp. 

Skatteintakter


Tulosta