Edunvalvonta

Autokaupan osamaksuehdot

Autoalan Kuluttajaneuvottelukunnan (aune) hyväksymät ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamat osamaksukaupan sopimusehdot ovat voimassa 1.4.2008 alkaen. 

1. Rahoitus ja kauppaehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan osamaksukaupasta annettua lakia (91/66) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kuluttajakaupoissa sovelletaan osamaksukauppalain sijasta kuluttajansuojalain (38/78) vastaavia säännöksiä lakiin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kauppaehtojen osalta noudatetaan myyjän ja ostajan välisessä suhteessa 1.1.2004 voimaan tulleita ja 1.2.2008 päivitettyjä Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (Aune) laatimia ”Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja”. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä ajoneuvo.

2. Omistusoikeus

Myyjä pidättää itselleen omistusoikeuden myytyyn ajoneuvoon kaikkine lisävarusteineen, kunnes koko kauppahinta on maksettu ja ostajan muutkin ajoneuvoa koskevat maksuvelvoitteet, kuten vakuutus- ja rekisteröintimaksut sekä korjauksista, varaosista, lisälaitteista ja tarvikkeista johtuvat maksut on kokonaisuudessaan maksettu. Omistuksenpidätysehto koskee myös varusteita ja lisälaitteita, jotka kauppaan kuuluvina ilman eri veloitusta toimitetaan myydyn ajoneuvon täydennykseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi.

Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahinnan osaa ei kuitata maksetuksi tämän osamaksusopimuksen allekirjoittamisella, vaan maksusta on laadittava erillinen kuitti. Ostaja vastaa pysäköintivirhemaksujen, ajoneuvoveron sekä muiden vastaavien verojen ja maksujen suorittamisesta sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu.

Ostaja ei saa ilman myyjän kirjallista suostumusta myydä, vuokrata tai muutoinkaan luovuttaa ajoneuvoa edelleen taikka viedä sitä Suomen rajojen ulkopuolelle muutoin kuin tilapäisesti. Ostajan on ilmoitettava välittömästi myyjälle, jos ajoneuvoa uhkaa ulosmittaus, takavarikko, elinkeinonharjoittajan myyntioikeuslain (688/88) nojalla tapahtuva myynti tai muu myyjän oikeutta loukkaava toimenpide tai ostajaa itseään uhkaa konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely taikka muu hänen maksukykyynsä olennaisesti vaikuttava toimenpide. Ostajan on estettävä mainittujen toimenpiteiden ja järjestelyjen vaikutukset ajoneuvoon esittämällä tämä osamaksusopimus todisteena myyjän omistuksenpidätysehdosta.

3. Sopimuksen panttaus ja siirto

Myyjällä on oikeus pantata ja siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen, mukaan lukien omistusoikeus, kolmannelle, esimerkiksi rahoitusyhtiölle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Sopimuksen siirrosta pitää ilmoittaa ostajalle.

Jos myyjä on siirtänyt sopimuksen, ostajan pitää maksaa sopimuksenmukaiset maksut siirtoilmoituksen jälkeen siirronsaajalle.

Ostaja ei saa luovuttaa osamaksulla ostettua ajoneuvoa vaihtoajoneuvoksikaan ilman myyjän –tai, jos sopimus on siirretty –ilman myyjän siirronsaajan kirjallista suostumusta niin kauan kuin ostajalla on tähän osamaksusopimukseen perustuvia maksuvelvoitteita.

Ostaja ei saa siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle muutoin kuin myyjän tai myyjän siirronsaajan kirjallisella suostumuksella ja asettamilla ehdoilla.

Jos ostaja ja myyjä tai myyjän siirronsaaja sopivat osamaksusopimuksen siirtämisestä ostajalta kolmannelle, kaupasta laaditaan uusi osamaksusopimus, joka korvaa vanhan sopimuksen. Myyjällä tai tämän siirronsaajalla on oikeus periä uuden sopimuksen laatimisesta alkuperäiseltä ostajalta hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio  

4. Korko ja viivästyskorko 

Luoton korko on kiinteä, ellei muuta sovita. Koron laskemistapa ilmoitetaan ostajalle osamaksusopimuksessa ja osamaksuerien maksuohjelmassa. Jos sovitaan muusta kuin kiinteästä korosta, koron määrästä, muutosperusteista, muutosten voimaantulosta ja muista ehdoista on laadittava erillinen kirjallinen sopimus, joka on liitettävä osaksi tätä osamaksusopimusta.

Kuluttajakaupassa vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista osamaksueristä ja muista saatavista määräytyy Korkolain (633/82) mukaisesti, muissa osamaksukaupoissa viivästyskoron määrästä voidaan sopia. Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut saatavien perinnästä annetun lain (513/99) mukaisesti.

5. Ajoneuvon huolto ja kunnossapito

Ostaja sitoutuu pitämään ajoneuvon kunnossa sekä huoltamaan ja korjaamaan sitä valmistajan ja myyjän antamien huolto- ja käyttöohjeiden sekä takuuehtojen mukaisesti. Ostaja ei saa muuttaa ajoneuvoa rakenteellisesti tai sen verotukselliseen asemaan vaikuttavalla tavalla. Ostaja vastaa tekemistään muutoksista aiheutuneista kustannuksista. Myyjällä on oikeus tarkastaa ajoneuvo, mikäli se voidaan toteuttaa aiheuttamatta ostajalle kohtuutonta haittaa.

Ajoneuvolla ei saa ottaa osaa muihin kuin liikenne-, taloudellisuus- tai vastaaviin kilpailuihin.

6. Vakuutukset

Ostaja on velvollinen ottamaan ajoneuvolle lakiin perustuvat vakuutukset sekä myyjän sopimusta tehtäessä vaatimat muut vakuutukset ja pitämään ne voimassa kunnes ajoneuvon omistusoikeus siirtyy ostajalle.

Vakuutuksen myöntämisestä päättää aina vakuutusyhtiö. Myyjä tai siirronsaaja ei vastaa vakuutuksen saatavuudesta eikä vakuutuksen epäämisestä ostajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Mikäli ostaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa tai irtisanoo vakuutuksen vastoin sopimuksen ehtoja, myyjällä tai myyjän siirronsaajalla on oikeus hakea takaisinottoa ja tilitystä jäljempänä 9. kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus ilmoittaa myyjälle tai myyjän siirronsaajalle, jos ostaja on irtisanonut tämän sopimuksen ehtojen mukaisen vakuutuksen ennen kuin ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt ostajalle tai jos vakuutusyhtiö on samana aikana irtisanonut vakuutuksen ostajan maksulaiminlyöntien johdosta.

Vahinkotapahtuman sattuessa ostajan pitää tehdä vakuutusehdoissa edellytetyt ilmoitukset vakuutusyhtiölle. Ajoneuvon omistajalla on ostajan sijasta oikeus vahingon sattuessa nostaa ajoneuvoa koskeva vakuutus tai vahingonkorvaus ja sillä kuitata kaikki tähän osamaksusopimukseen perustuvat saatavansa ostajalta.

7. Rekisteröinti

Osamaksulla myydyn ajoneuvon omistajaksi ajoneuvorekisteriin merkitään myyjä tai jos myyjä on siirtänyt sopimuksen – myyjän siirronsaaja, elleivät myyjä ja siirronsaaja ole toisin sopineet. Haltijaksi ajoneuvorekisteriin merkitään ostaja. Mikäli ajoneuvoa käyttää säännöllisesti ostajan taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi joku muu, ostajan pitää huolehtia, että myös tällainen käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin haltijaksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tällaisesta käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle. Ajoneuvon omistajalla on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia ajoneuvon rekisteröintitietoihin ja velottaa ostajaa tästä palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Ellei toisin sovita, ostaja tekee omistusoikeuden siirtymistä koskevan ilmoituksen ajoneuvorekisteriin sen jälkeen kun omistusoikeus on siirtynyt hänelle.

8. Ennenaikainen maksu ja maksuohjelman muuttaminen

Ostaja saa halutessaan maksaa koko luottonsa ennakolta myyjälle – tai jos myyjä on siirtänyt sopimuksen – myyjän siirronsaajalle. Saatava lasketaan kuluttajakaupoissa kuluttajansuojalain 7 luvussa ja muissa kaupoissa osamaksukauppalaissa tarkoitetulla tavalla.

Kuluttajakaupoissa myyjä tai myyjän siirronsaaja saa periä ostajalta korvauksen luoton ennenaikaisesta maksamisesta silloin, kun alkuperäisen luoton määrä on yli 16818,79 euroa ja luoton korko on sovittu kiinteäksi. Korvauksen määrä on sopimuksen mukaisen saamatta jääneen koron yhteismäärä jäljellä olevalta luottoajalta vähennettynä luoton suorittamishetken yleisen korkotason mukaan vastaavasta luotosta perittävän koron yhteismäärä jäljellä olevalta luottoajalta. Korvaus erääntyy maksettavaksi luoton maksun yhteydessä. Kuluttajalla on oikeus valita, mitä useammista saman luotonantajan saatavista hänen suorituksellaan lyhennetään.

Ostaja ja myyjä tai myyjän siirronsaaja voivat sopia maksuohjelman tai muun osamaksusopimusehdon muuttamisesta sopimuskauden aikana. Myyjällä tai siirronsaajalla on oikeus periä tehdystä muutoksesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio.

9. Takaisinotto ja tilitys      

Koko ostajan jäljellä oleva luotto korkoineen erääntyy maksettavaksi ja myyjä on oikeutettu vaatimaan ajoneuvon luovuttamista takaisin tilityksen toimittamista varten, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä kuluttajakaupoissa vähintään kuukauden ja muissa kaupoissa neljätoista (14) päivää eräpäivästä lukien, ja kysymyksessä on

  • erä, joka on vähintään yksi kymmenes osa (1/10) luottohinnasta, tai
  • erä, joka on yhdessä aikaisemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia luottohinnasta, tai
  • koko jäännössaatava.

Myyjällä ei ole kuitenkaan oikeutta saattaa voimaan edellä mainittua toimenpidettä, jos maksun viivästyminen johtuu ostajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta ostajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi myyjälle ilmeisen kohtuutonta. Myyjällä on oikeus ajoneuvon takaisin ottamiseen ja tilityksen toimittamiseen myös silloin, kun ostaja on jättänyt ottamatta tai irtisanonut sovitut vakuutukset taikka jos vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutukset ostajan maksulaiminlyöntien johdosta. Myyjällä on sama oikeus, jos ostaja muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aloittaa toimenpiteet, jotka johtaisivat ajoneuvon hävittämiseen, turmelemiseen, ajoneuvon katoamiseen tai sen arvon alenemiseen kulumisen, pilaantumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Kuluttajakaupoissa erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos kuluttajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos kuluttaja tänä aikana maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.

Jos sopimus on siirretty, pitää siirronsaajan viivästynyttä maksua tai muuta sopimusrikkomusta koskevissa muistutuskirjeissä ja erääntymisilmoituksessa muistuttaa ostajaa ajoneuvon luovutusta koskevista rajoituksista (sopimuksen 3. kohta). Tilitys toimitetaan kuluttajakaupoissa kuluttajansuojalain 7 luvussa ja muissa kaupoissa osamaksukauppalaissa tarkoitetulla tavalla.

Jos myyjä ja ostaja eivät pääse sopimukseen tilityksessä, myyjän pitää viivytyksettä pyytää virka-apua ajoneuvon takaisinottamiseksi ja tilityksen suorittamiseksi ostajan kotipaikan tai ajoneuvon sijaintipaikan ulosottomieheltä. Tällöin ulosottomies laskee myyjän saatavan ja määrää ajoneuvon takaisinottoarvon. Ulosottomiehen päätöksestä voidaan valittaa osamaksukauppalaissa säädetyllä tavalla.

10. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkastaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla. Myyjällä on lisäksi oikeus tunnistaa ja ilmoittaa ostaja luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/07) 135 §:ssä ja rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (68/98) 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ostajan pitää ilmoittaa välittömästi myyjälle tai myyjän siirronsaajalle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Myyjän tai myyjän siirronsaajan ilmoitukset ostajalle voidaan pätevästi tehdä ostajan tätä sopimusta tehtäessä ilmoittamaan osoitteeseen, ellei ostaja ole todistettavasti ilmoittanut uutta täydellistä osoitettaan.

11. Maksun laiminlyönnin seuraamukset

Maksun laiminlyönti saadaan ilmoittaa rekisteröitäväksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin tai muuhun osapuolten erikseen sopimaan vastaavaan rekisteriin luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla sen jälkeen kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, jolleivät velallinen ja velkoja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Velkojan on lähetettävä velalliselle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa muistutetaan maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin.

12. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Muissa kuin kuluttajakaupoissa kanne voidaan nostaa myös Helsingin käräjäoikeudessa.


Tulosta