AKL RY

ympäristövastuullinen autoala (2)

Ympäristöasiaa

Vuoden 2008 alusta voimaan tullut henkilöautojen autoveroprosentin määräytyminen ensisijaisesti hiilidioksidipäästön perusteella oli edelleen autokannan kehittymisen kannalta tuloksellinen. 

Autokannan uusiutuminen edistää tehokkaimmin päästöjen vähentämistavoitteita

Pakokaasulainsäädäntö asettaa rajat säännellyille päästöille, joita ovat typen oksidit, hiilimonoksidi, kaasumaiset hiilivedyt ja hiukkaset. Muita päästöjä kutsutaan sääntelemättömiksi päästöiksi. Liikenteen pakokaasupäästöistä merkittävimmät ovat hiilidioksidi (CO2), hiukkaset (PM), typen oksidit (NOx), hiilivety-yhdisteet (HC) sekä hiilimonoksidi eli häkä (CO).

Hiilidioksidipäästöt ovat merkittävin kasvihuonekaasupäästö. Niiden määrä riippuu polttoaineen laadusta ja kulutuksesta. Tieliikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä v. 2011 oli noin 16 prosenttia.

EU pyrkii vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja on asettanut uusille henkilöautoille CO2- päästönormin, joka tulee liukuvasti voimaan vuosina 2012 – 2015, jolloin valmistajakohtaisena tavoitteena on keskiarvo 130 g/km eli noin 5–5,5 l/100 km. Vuodelle 2020 EU:n vastaava tavoite on 95 g/km. Keskimääräinen Suomessa ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästö vuonna 2015 oli 124 g/km. Suomessa vuonna 2015 ensirekisteröidyistä henkilöautoista (108 812 kpl) 52,8 prosentilla oli 120 g/km tai pienempi hiilidioksidipäästö. 

Energiatehokkuussopimukselle jatkoa – AKL edelleen mukana

TEM:in ja elinkeinoelämän välillä on solmittu vuoteen 2020 ulottuva aiesopimus, jolla tavoitellaan jatkokautta nykyiselle energiatehokkuussopimukselle ja samalla EU-direktiivin edellyttämää energiansäästöä. Vuonna 2013 allekirjoitetulla aiesopimuksella elinkeinoelämän osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uudesta vuonna 2017 käynnistyvästä sopimuskaudesta sekä tavoittelemaan 28 terawattitunnin kumulatiivista energiansäästöä vuosina 2014–2020. Tämä tarkoittaa yhden terawattitunnin verran uusia tehostamistoimia vuosittain energian käytössä.

Autoalan Keskusliitto on mukana myös uudella energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025.  Uuden sopimuskauden tavoitteena on jatkaa energiankäytön kunnianhimoista tehostamista palvelualojen lisäksi myös muun muassa teollisuudessa, energia- ja kiinteistöalalla ja kunnissa.  AKL koordinoi autoalan toimenpideohjelmaa.

Energiamerkintä

Suomessa on autoissa käytössä kodinkoneista tuttu energiamerkintä. Merkinnän käyttö Suomessa on vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Energiamerkinnän tavoitteena on auttaa auton ostajia eri automallien mallisarjojen sisällä olevien moottorivaihtoehtojen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vertailussa. Aluksi energiamerkintä tulee olemaan autokaupoille vapaaehtoinen, mutta EU:ssa valmistellaan myös direktiiviä, jonka myötä energiamerkintä tulisi pakolliseksi uusien autojen myynnissä.

Pakollinen energiakatselmus isoille yrityksille - mahdollisuus myös pienille yrityksille

Energiatehokkuuslaki velvoitti suuret yritykset energiakatselmuksen tekemiseen 5.12.2015 mennessä ja sen jälkeen neljän vuoden välein. Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka työntekijämäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa.

Lain mukainen katselmointivelvoite on mahdollista täyttää olemalla mukana elinkeinoelämän energiatehokkuus-sopimuksessa ja ottamalla käyttöön energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Tällöin energiatehokkuusjärjestelmää ei tarvitse sertifioida, mutta energiavirasto tekee tarvittaessa pistokokeita sopimuksen tehneisiin yrityksiin. 

Säästöä energiakustannuksista - Talokeskus AKL:n kumppaniksi

AKL on solminut kumppanuussopimuksen Talokeskus Yhtiöt Oy:n (www.talokeskus.fi) kanssa kiinteistöjen energiatehokkuusasioissa. Kumppanuuden tavoitteena on parantaa kaikkien AKL:n jäsenten energiatehokkuutta sekä tuoda säästöjä vesi- ja energiakustannuksissa. Talokeskus tarjoaa kattavat kiinteistöjen ylläpitoon, käyttöön ja energianhallintaan liittyvät palvelut AKLn jäsenille. Kiinnittämällä huomiota energiatehokkuusasioihin, voidaan kokemuksen mukaan saada jopa 15 %:n säästö energiakuluissa.


Tulosta