AKL RY

40 liikennemerkki

Lainsäädäntö

Arvonlisäverojen tehokas hallinta - AKL:n ja EY:n pilottihanke käynnistyi

Tehokkaalla arvonlisäverojen hallinnalla on mahdollista saavuttaa positiivista kassavirtahyötyä. Konsernin sisäisten ja ulkoisten arvonlisäverojen oikea-aikaisella tilittämisellä ja vähentämisellä, jaksotuksella ja konserniyhtiöiden välisen laskutuksen tehokkaalla hallinnalla on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. AKL sopi yhteistyöstä Ernst & Youngin kanssa. Pilottina tehdyn selvityksen pohjalta eräästä yrityksestä löytyi yli 1,5 miljoonan säästöpotentiaali.

Asiakastietojen käsittely autoalalla – suositusta toimintamalliksi valmistellaan

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn merkitys liiketoiminnassa on kasvanut ja asiakastietojen rooli tulee jatkossa entisestäänkin korostumaan. Asiakkuudet ovat liiketoiminnan arvokkain osa. 

AKL on yhteistyössä Lexia Asianajotoimiston kanssa käynnistänyt projektin, jossa selvitetään asiakastietojen käsittelyä autoalalla sekä tuotetaan jäsenyrityksille tietoa alaa koskevasta lainsäädännöstä ja parhaista käytännöistä. Projektin tavoitteena on luoda suositus asiakastietojen käsittelyn toimintamalliksi autoalalla. Koko jakeluketjun kattavalla toimintamallilla asiakastietojen käyttö tehostuu ja hyödyttää kaikkia autoalan toimijoita. Samalla pystytään tarjoamaan lisäarvoa asiakkaille sekä tuetaan liiketoimintaa. 

Maksuehtolaki muuttui - Yritysten välisten maksuaikojen sääntely muuttuu 

Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 § muuttui 1.5.2015 alkaen. Muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on yritysten välillä nimenomaisesti sovittu. Aikaisempi aikaraja oli 60 päivää.  

Muutos lyhentää yritysten välisiä maksuaikoja. Osapuolet voivat sopia 30 päivää pidemmästäkin maksuajasta. Sopiminen edellyttää kuitenkin kummankin osapuolen tahdonilmaisua.  Pelkällä toisen osapuolen yksipuolisella ilmoituksella ei voida jatkossa määrätä 30 päivää pidemmästä maksuajasta. 

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajien välisiin suhteisiin muutos ei vaikuta. Laskut kuluttajalle on lähetettävä niin, että laskun lähettämisen ja eräpäivän välille jää vähintään kaksi viikkoa aikaa. Perustellusta syystä tämä aika voi poikkeuksellisesti olla lyhyempi. 

Kuluttaja-asiamiehen linjaus kotimyynnistä

Kuluttaja-asiamies antoi linjauksen kotimyynnistä. Linjaus perustuu 13.6.2014 voimaantulleeseen kuluttajansuojalain muutokseen, joka vaikutti erityisesti kuluttajille suuntautuvaan koti- ja etämyyntiin sekä niihin liittyvään tietojen antamisvelvollisuuteen.

Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka tehdään tai jota koskevan tarjouksen kuluttaja tekee muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä. Kotimyynnistä on kysymys mm. silloin, kun elinkeinonharjoittaja tulee kuluttajan luokse esimerkiksi tämän kotiin ja samassa yhteydessä osapuolet tekevät sopimuksen. Auton myynti kuluttajalle tällä tavalla täyttää kotimyynnin tunnusmerkistön.  

VARES - Rekisteröinnin muutokset 16.11.2015

Marraskuun 16. päivä tuli voimaan uusi lainsäädäntö, jonka myötä mahdollistettiin rekisteri-ilmoitukset laajemmin sähköisissä palveluissa sekä vakuuttamisen yhteydessä. Samalla rekisteröintitodistusten automaattisesta tulostamisesta luovuttiin rekisteröinnin yhteydessä. Raskaille ajoneuvoille tulostuu vuoden 2016 loppuun asti automaattisesti todistuksen I osa. Olemassa olevat rekisteröintitodistukset säilyvät voimassa. Jatkossa rekisteröintitodistus annetaan vain omistajan tai haltijan pyynnöstä ja todistuksen saa joko tilaamalla sen Trafin sähköisistä palveluista tai noutamalla sen rekisteröivältä katsastustoimipaikalta.   

AKL:n antamat lausunnot 2015

12.11. Työ- ja elinkeinoministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi 

30.10. Verohallinto: Verohallinnon ohje käytettyjen tavaroiden marginaaliverotusmenettelystä

25.3. Opetushallitus: Autokorimekaanikon ja automaalarin ammattitutkinnon perusteet


Tulosta