AKL RY

Autoalan Keskusliitto ry on auto- ja konekaupan sekä korjaamo-, maalaamo-, ruosteenesto- ja katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkinaetuja ajava ja palveluja tuottava yhdistys, jonka tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaympäristöä.


AKL:n toiminta

Elinkeinopoliittinen edunvalvonta

AKL:n elinkeinopoliittisen edunvalvonnan tavoite on luoda suotuisa toimintaympäristö tieliikenteelle ja jäsenyrityksille. AKL toimii yhteistyössä eri viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa, tekee aloitteita ja selvityksiä päättäjien käyttöön sekä osallistuu monella tasolla yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun ja tekoon. AKL:n edunvalvontatyö tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten tieliikenteen järjestöjen sekä rahoitus- ja vakuutusalan kanssa. 

Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta

Työmarkkinatoiminnassa Autoalan Keskusliitto neuvottelee ja solmii autoalaa koskevat yleissitovat työehtosopimukset ja muita sopimuksia alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavien ammattiliittojen kanssa. Työehtosopimukset luovat perustan AKL:n muulle työmarkkinatoiminnalle, joka käsittää työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamiseen liittyvänä jäsenyritysten neuvonnan ja kouluttamisen työsuhteisiin ja niiden ehtoihin liittyvissä asioissa sekä työsuhteita koskevien erimielisyysasioiden käsittelyn ja ratkaisemisen viimekädessä työtuomioistuimessa. 

AKL neuvottelee ja solmii Metallityöväen Liitto ry:n kanssa Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen. 

Työmarkkinaedunvalvonnassa AKL toimii suoraan yhteistoiminnassa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kanssa.

Työvoima- ja koulutuspoliittinen edunvalvonta 

Työvoima- ja koulutuspoliittisen edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa alalle riittävän ja ammattikoulutetun työvoiman saanti. 

Tavoitteeseen pyritään nuorille suunnatulla Autoala.fi -sivustolla sekä yhteistoiminnalla  nuoriso- ja aikuiskoulutusta antavien oppilaitosten kanssa.

Ammatillisen koulutuksen kysymykset hoidetaan yhteistoiminnassa opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa mm. ammattitutkintoja kehittämällä. 

Alan sisäisenä koulutuksena Autoalan pätevöitymisohjelma APO on vakiinnuttanut asemansa ainutlaatuisena jatkokoulutusjärjestelmänä, joka yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa tarjoaa monipuolisia kehityspolkuja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen tai jopa uuteen ammattiin siirtymiseen alan sisällä.

Palvelujen tuotanto

Autoalan Keskusliitto ry tuottaa jäsenistölleen korkeatasoisia neuvonta-, koulutus-, tiedotus- ja tietopalveluita. Palvelut tuottaa joko liiton oma henkilökunta tai laaja ja monipuolinen osakkuus- ja yhteistyöyritysten ja muiden yhteistyötahojen muodostama verkosto. 

Tutustu AKL:n historiaan...


Tulosta