AKL-Sertifiointi Oy

Sähkökäyttöisten autojen huolto- ja korjaustoiminnan pätevyysvaatimukset

Hybridi- ja sähköajoneuvojen yleistyessä sähkötyöturvallisuus tulee huomioida myynti-, huolto- ja korjaamotoiminnassa:

  • Tukesille tulee tehdä ilmoitus hybridi- ja sähköajoneuvojen huolto- tai korjaustoiminnasta.

  • Hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavissa tai korjaavissa yrityksissä tulee olla henkilö, jolla on sähkötyöturvallisuuden rajoitettu S3 –pätevyys.

  • Kaikilla hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavilla ja korjaavilla henkilöillä tulee olla SFS 6002 –standardin mukainen pätevyys.

  • Muu henkilöstö tulee perehdyttää sähkön vaaroihin ja  onnettomuustilanteisiin.

Taustaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt AKL-Sertifiointi Oy:n hallinnoimaan hybridi- ja sähköajoneuvoihin rajoitettua S3-tutkintoa. AKL-Sertifiointi Oy tarjoaa koulutuksenjärjestäjille mahdollisuuden käyttää SFS 6002 –standardin mukaista verkkokoetta.  SFS 6002 -standardia suositellaan kaikille hybridi- ja sähköajoneuvojen parissa työskenteleville.

 Autoala on käynyt vuosien 2011–2012 aikana neuvotteluja Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) kanssa sähkökäyttöisten autojen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Neuvotteluissa olemme tarkentaneet autoalan hybridi- ja sähköajoneuvojen (jatkossa: sähköajoneuvojen) huoltoon ja korjaukseen liittyviä turvallisuusohjeita.

Keitä koskee?

Korjaamoiden, joissa korjataan tai huolletaan käyttöjännitteeltään yli 50 voltin vaihtojännitteisiä tai 120 voltin tasajännitteisiä sähköajoneuvoja, on tehtävä Tukesille ilmoitus korjaustoiminnan aloittamisesta (kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 5.7.1996/516_26§). Korjaustoiminnan harjoittajan on ilmoituksessa nimettävä sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä kelpoisuus.

Sähköajoneuvojen kolarikorjaus ja muiden kuin pistoliittimellä varustettujen korkeajännitejärjestelmän komponenttien vaihto edellyttää aina ilmoitusta Tukesille ja sähkötöiden johtajaa.

Sähkötöiden johtajalta vaaditaan vähintään hybridi- ja sähköajoneuvoihin rajoitettu sähköpätevyys 3 (jatkossa autoalan S3).

Miten pitää toimia?

Neuvotteluissa olemme käyneet läpi autoalan S3:n sisältövaatimuksia autoalalle sekä koulutuksen järjestäjien toimintatapavaatimuksia.

Sähköpätevyystodistus haetaan Seti Oy:ltä, joka on akkreditoitu sähköalan henkilöarviointiyritys. Todistus voidaan myöntää henkilölle, jolla on riittävä alan työkokemus, koulutus ja joka on suorittanut sähköturvallisuustutkinnon. Koulutuksen järjestäjät (esim. maahantuojat ja oppilaitokset) hakevat AKL-Sertifiointi Oy:ltä erillisellä hakemuksella oikeutta tutkinnon järjestämiseen.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että korkeajännitejärjestelmän kanssa tekemisissä oleville työntekijöille on annettu sähköturvallisuusstandardi SFS 6002:n mukainen sähköturvallisuuskoulutus ja korjaustoiminnassa noudatetaan autonvalmistajan ohjeita. Neuvottelukunta suosittelee autoalan valtakunnallisen SFS 6002-kokeen suorittamista. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat AKL-sertifiointi Oy:n todistuksen sähköturvallisuusmääräysten tuntemuksesta.

Millainen kokemus riittää S3 pohjatiedoiksi?

Yleisesti voidaan todeta, että maahantuojien antamat sähköturvallisuuteen liittyvät koulutukset ovat pääsääntöisesti riittäviä autoalan S3:n pohjatiedoiksi. Osaaminen tullaan varmistamaan loppukokeella, jota kutsutaan sähköturvallisuustutkinnoksi. Koulutuksen lisäksi sähkötöiden johtajalta edellytetään riittävää kokemusta alan töistä. Riittävä työkokemuksen pituus vaihtelee pohjakoulutuksesta riippuen vuodesta kahteen vuoteen. Lopullinen sähköpätevyystodistus myönnetään sähköturvallisuustutkinnon ja työkokemuksen jälkeen.

Sähköturvallisuustutkinnossa mitataan yleistä sähköalan ja turvallisuussäädösten tuntemista, mutta käytännön työssä on kuitenkin aina huomioitava merkkikohtaiset korjausohjeet.


Tulosta