Ajankohtaista

Uuden auton hinnan ja muiden lain vaatimien tietojen ilmoittaminen

Tämä ohje on valmisteltu yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa ja sitä sovelletaan kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa. 

Autojen hinnan ilmoittamista koskevia säännöksiä on sekä kuluttajansuojalaissa että valtioneuvoston asetuksessa kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (553/2013, jäljempänä hintamerkintäasetus).  

Hintamerkintäasetuksen 4 §:n mukaan vähittäismyyntipaikassa sekä verkkosivustoilla tarjottavista tavaroista on aina ilmoitettava myyntihinta. Hintamerkintäasetus ei velvoita ilmoittamaan tuotteen hintaa markkinoinnissa, kuten televisio- tai printtimainonnassa. 

Silloin kun markkinoinnissa halutaan ilmoittaa yksilöidylle kulutushyödykkeelle jokin hinta, tulee tämän hinnan olla kulutushyödykkeen kokonaishinta, joka sisältää myös verot (ks. jäljempänä kohta 2). Hinta tulee hintamerkintäasetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan ilmoittaa selkeällä, yksiselitteisellä ja kuluttajien kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla. 

1.    Kulutus- ja päästötiedot selkeästi esiin

Kuluttajansuojalain 2 luvun mukaan kulutushyödykkeestä on annettava kaikissa tapauksissa olennaiset tiedot eikä markkinointi saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän ratkaisun tekemiseksi, ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee toisenlaisen päätöksen kuin jos hän olisi saanut riittävät tiedot.

Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille.

Esimerkiksi auton kulutus- ja päästötiedot ovat sellaisia keskeisiä auton ominaisuuksia koskevia tietoja, jotka markkinoinnissa tulee antaa silloin, kun markkinoidaan malliltaan yksilöityä uutta autoa.

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta (938/2000).  

2.    Kokonaishinta selkeästi esiin

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n mukaan uuden auton myyntihintana ilmoitetaan ns. kokonaishinta, joka sisältää kaikki kulut, verot ja maksut. Hintaa ei voi ilmoittaa osina niin, että asiakkaan pitää itse laskea yhteen lopullinen myyntihinta. Markkinatuomioistuimen päätöksen 2001:011 mukaan myyntihintana ei voi pitää kahdesta tai useammasta eri hinnan osatekijästä muodostuvaa laskutoimitusta. Sillä ei ole merkitystä, kuinka helppo tai vaikea asiakkaan laskettavaksi jäävä laskutoimitus on.  

Hinnan ilmoittamisvelvollisuutta ei voida toteuttaa siten, että tieto ilmoitetaan mainoksessa hyvin pienellä kirjasinkoolla. Markkinaoikeus ja korkein oikeus ovat ratkaisukäytännössään tuominneet tiedonantovelvoitteen toteuttamisen ns. pikkuprintin muodossa.  

Silloin, kun kaikilta asiakkailta peritään esim. samansuuruinen toimitusmaksu, se on sisällytettävä lopulliseen myyntihintaan. Kokonaishinnan yhteydessä voidaan kuitenkin kertoa erillismaksun osuus hinnasta.  

Käytännön ohjeita myyntihinnan ilmoittamisesta:

Ilmoita lopullinen myyntihinta selkeästi, vähintään yhtä suurella kirjasinkoolla kuin muut hintatiedot

 • kun toimituskulujen suuruus on vakio, sisällytä kulut kokonaishintaan

 • ilmoita autoveron arvioitu suuruus hiilidioksidipäästön (CO2) perusteella laskettuna sekä EU-yhdistetty polttoaineen kulutus

 • ilmoita CO2 -tieto täsmällisesti; jos mainostat useita automalleja, ilmoita kaikkien siihen sisältyvien henkilöautomallien päästötiedot tai päästöjä koskeva vaihteluväli. Päästötietoja ei voi ilmoittaa esim. ”CO2 alkaen 150g/km”. Esitä tiedot helppolukuisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla ja ainakin yhtä näkyvästi kuin pääosa mainosjulkaisun (mm. ilmoitukset sanoma- ja aikakauslehdissä, esitteet, tv-mainos) muista tiedoista

 • mainoksessa esitetyn hintatiedon ja automallin on vastattava toisiaan; jos käytät kuvituksessa esim. erikoisvarusteltua autoa, kerro siitä selkeästi

 • anna autoveroon liittyvää lisätietoa verkkosivuillasi

 • kerro tarjousta koskevat ehdot ja rajoitukset selkeästi, älä piilota niitä pienellä painettuun tekstiin

 • kun tarjoat auton rahoitukseen kulutusluottoa, tutustu pelisääntöihin Kulutusluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa -linjauksen avulla.  

  Esimerkki hinnan ilmoittamisesta:

  Kokonaishinta: 14 600, 20 € (sis. toimituskulut 600 €)

  Autoveroton hinta: 12 000, 00 €

  Arvioitu autovero* 2 000, 20 €

  *CO2-päästöllä xxx g/km

  EU-yhdistetty kulutus x l/100 km.

  Lisätietoja: www.erikoiskaara.fi

Ohje pdf-muodossa löytyy TÄSTÄ


Tulosta