Tietosuojaseloste                                                                     

Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

   AKL-Palvelu Oy (0547852-1)

Katuosoite

   Mikonkatu 8 A, 10. krs

Postitoimipaikka     

   00100 Helsinki

Kotisivu

   www.akl.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi/Tehtävä             

Jari Ketola, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Katuosoite

Mikonkatu 8 A, 10. krs

Postitoimipaikka

00100 Helsinki

Puhelin

0400 490 049

Sähköposti

jari.ketola(a)akl.fi


3. Rekisterin nimi

AKL-Palvelu Oy:n asiakkuusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkuusrekisterin tietoja käytetään AKL-Palvelu Oy:n sekä AKL-Akatemian:

 • asiakassuhteiden ylläpitämisessä, hoitamisessa ja kehittämisessä
 • palvelujen myynnissä, markkinoinnissa ja suoramarkkinoinnissa
 • tiedottamisessa
 • tapahtumien järjestämisessä
 • tapahtumakumppaneiden tapahtuma- ja suoramarkkinoinnissa


Tietoja voidaan lisäksi käyttää rekisterinpitäjän muissa omissa rekistereissä sekä oman toiminnan suunnittelu-, tilastointi sekä kehittämistarpeissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään ja talletetaan rekisteröidystä seuraavat henkilötiedot:

 • nimi
 • sukupuoli
 • ammattinimike
 • työtehtävä
 • syntymävuosi
 • laskutusosoite
 • verkkolaskuosoite
 • lisätiedot
 • yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisterinpitäjän omasta toiminnasta sekä asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään mm. tapahtumailmoittautumisten yhteydessä. Rekisteriä päivitetään asiakkaalta eri vaiheissa saaduilla tiedoilla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös maksullisista osoiterekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkuusrekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa rekisterinpitäjän yksittäisen tapahtuman tapahtumakumppanille tapahtumaan liittyvään markkinointi – ja suoramarkkinointitarkoitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttöoikeudet asiakasrekisteriin annetaan rekisterinpitäjän työntekijöille siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät ja katsotaan tarpeenmukaiseksi.

Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa tietoteknisillä laitteilla ja järjestelmillä, joissa on asian- ja ajanmukaiset tieto- ja tietoturvatekniset suojausjärjestelmät.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot kirjallisina. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

11. Tiedon korjaaminen sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyn tulee tehdä oikaisupyyntö kirjallisesti. Pyyntö tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten.