Uusiutuvan energian direktiivi

Talousvaliokunta antoi 7.3.2017 lausunnon liittyen direktiiviehdotukseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energiakäytön edistämisestä (COM (2016) 767). Lausunnossaan valiokunta yhtyi valtioneuvoston kantaan korostaen kustannustehokkaita toimia tavoitteisiin pääsemiseksi sekä sitä, että uusiutuvan sähkön tukijärjestelmien avaamisen ja muun jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tulisi olla vapaaehtoista. Metsäbiomassojen kestävyyden todentamisen osalta valiokunta piti tärkeänä, että järjestelmä ei aiheuta tarpeetonta hallinnollista taakkaa. 

Talousvaliokunta piti sitovia osuusvelvoitteita uusiutuvan energian käytölle ja kehittyneille biopolttoaineille keskeisenä painottaen kuitenkin kansallisen liikkumavaran tarvetta, jotta bioenergian käytölle voitaisiin asettaa myös direktiiviehdotusta korkeampia ja kunnianhimoisempia velvoitteita. Biopolttoaineiden määritelmän osalta valiokunta totesi, että kehittyneitä biopolttoaineita ei pidä määritellä rajoitetun ja tyhjentävän listan kautta, vaan tulee pyrkiä laajaan määritelmään, joka mahdollistaisi teknologianeutraalisti myös tulevan kehityksen. 

Talousvaliokunta piti tärkeänä myös esityksen tavoitetta lisätä uusiutuvan energian käyttöä lämmityksessä ja jäähdytyksessä, mutta yhtyi valtioneuvoston arvioon siitä, että tavoitteen tulisi olla indikatiivinen ja kohdistua koko jaksoon 2021—2030 vuosittaisen tarkastelun sijasta. Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkon avaamista uusiutuvalle energialle koskevan sääntelyn osalta valiokunta katsoi, että esitetty sääntely voisi tuoda lisäkustannuksia asiakkaille ja olla yrityksille ja viranomaisille hallinnollisesti suhteettoman raskas saavutettaviin hyötyihin nähden. 

Talousvaliokunnan lausunto kokonaisuudessaan


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin