Edunvalvonta 

AKL on alan voimakas vaikuttaja ja jäsentensä etujen valvoja.

Elinkeinopolitiikka ja työmarkkina-asiat muodostavat alan keskeisen edunvalvonnan. Liittoon kuuluu yli 90 prosenttia kaikista Suomen uusia autoja myyvistä autoliikkeistä.

AKL:oon kuuluvat lisäksi Autoalan ja Korjaamoiden Liitto ry, Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto ry, Autoalan Ruosteenestoliikkeiden Keskusliitto ry toimipaikkoineen sekä katsastusalaa edustavat A-Katsastus Oy, K1 Katsastus Oy ja Yksitysten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry toimipaikkoineen.

Jäsenyritykset työllistävät lähes 20 000 henkilöä.


Elinkeinopoliittinen edunvalvonta

AKL:n elinkeinopoliittisen edunvalvonnan tavoite on luoda suotuisa toimintaympäristö tieliikenteelle ja jäsenyrityksille. AKL toimii yhteistyössä eri viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa, tekee aloitteita ja selvityksiä päättäjien käyttöön sekä osallistuu monella tasolla yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun ja tekoon. AKL:n edunvalvontatyö tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten tieliikenteen järjestöjen sekä rahoitus- ja vakuutusalan kanssa. 


Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta

Työmarkkinatoiminnassa Autoalan Keskusliitto neuvottelee ja solmii autoalaa koskevat yleissitovat työehtosopimukset ja muita sopimuksia alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavien ammattiliittojen kanssa. Työehtosopimukset luovat perustan AKL:n muulle työmarkkinatoiminnalle, joka käsittää työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamiseen liittyvänä jäsenyritysten neuvonnan ja kouluttamisen työsuhteisiin ja niiden ehtoihin liittyvissä asioissa sekä työsuhteita koskevien erimielisyysasioiden käsittelyn ja ratkaisemisen viimekädessä työtuomioistuimessa. 

AKL neuvottelee ja solmii Teollisuusliitto ry:n kanssa Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen. 

Työmarkkinaedunvalvonnassa AKL toimii suoraan yhteistoiminnassa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kanssa.


Työvoima- ja koulutuspoliittinen edunvalvonta 

Työvoima- ja koulutuspoliittisen edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa alalle riittävän ja ammattikoulutetun työvoiman saanti. 

Tavoitteeseen pyritään nuorille suunnatulla Autoala.fi-sivustolla sekä yhteistoiminnalla  nuoriso- ja aikuiskoulutusta antavien oppilaitosten kanssa.

Ammatillisen koulutuksen kysymykset hoidetaan yhteistoiminnassa opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa mm. ammattitutkintoja kehittämällä. 

Alan sisäisenä koulutuksena Autoalan pätevöitymisohjelma APO on vakiinnuttanut asemansa ainutlaatuisena jatkokoulutusjärjestelmänä, joka yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa tarjoaa monipuolisia kehityspolkuja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen tai jopa uuteen ammattiin siirtymiseen alan sisällä.


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin