AKL-Ympäristöohjelmat

 ympäristölgo rgb-01Huolenpito luonnosta vaatii tiedostamista ja toimintaa - autoala haluaa elää sovussa elinympäristönsä kanssa. AKL-Ympäristöohjelman tavoitteena on autokaupan ja autokorjaamoiden ympäristöarvot huomioonottava toiminta ja sen sopeuttaminen ympäristönsuojelun vaatimuksiin. AKL-Ympäristöohjelma on toteutettavissa ISO 14001-standardin sertifiointivaatimukset täyttävänä.

AKL-Ympäristöohjelman keskeiset osat on koottu Vihreä kirja -käsikirjaksi, joka toimii autoliikkeiden ja autokorjaamoiden arkipäivän työkaluna. Ohjelma tarjoaa tietotaidon, koulutuksen ja käytännön työkalut konsultointipalveluineen.

AKL-Ympäristöohjelman sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja sertifikaatin uusimisen edellytyksenä on vuosiraporttiin vastaaminen.

Ystävällisyydestä ympäristöön kasvaa myös tehokkuus

Autoilu ja yhteiskunta ovat riippuvaisia toisistaan. Arkielämää ilman liikennettä olisi vaikea kuvitella. Ympäristöasioita koskeva lainsäädäntö kehittyy koko ajan ja mielenkiinto ympäristöasioihin voimistuu. Siksi ympäristötietoisuus on autoalan tehokkaan toiminnan valttitekijä.  

AKL-Ympäristöohjelman vaikutukset ovat konkreettisia: ohjelma johtaa käytännössä jätemäärien vähenemiseen ja toisaalta jätteiden hyödyntämiseen uudelleen aineena tai energiana. Samalla yrityksen ympäristöasiat tulevat hoidetuiksi oikein ja osin määräysten vaatimuksia paremmin. Kasvavat kierrätystavoitteet ovat ennakoitavissa. 

Oikein hoidetut ympäristöasiat tuovat kustannussäästöjä ja poistavat virheistä aiheutuvat ympäristöriskit. Monet yrityksen toiminnat tehostuvat ja asiointi ympäristöviranomaisten kanssa sujuu mutkattomasti. Ohjelmaan osallistuminen tukee myös yrityksen tavoitteita ympäristöystävällisen yrityskuvan rakenta-misessa. Monille asiakkaille ympäristösertifikaatti on jopa kaupanteon perusvaatimus. 

Osaksi ohjelmaa

Ympäristöohjelmaan sisältyy peruskoulutus, jonka jälkeen yritys käynnistää Vihreään kirjaan kirjatut toimet. Nämä askeleet ovat ympäristöohjelman sisältö: 

  • Jätekartoitus
  • Kemikaalikartoitus
  • Suunnitelma vapaaehtoisista toimenpiteistä ja toteutusaikataulusta
  • Jätehuoltosuunnitelman tekeminen
  • Kunnallisten jätemääräysten toteuttaminen
  • Jätteen vastaanottajien kartoitus sekä kuljetus- ja käsittelysopimuksien arviointi
  • Jätekirjanpitojärjestelmän luominen
  • Jätehuollon seuranta- ja raportointijärjestelmän luominen
  • Viranomaistarkastusten ja –vierailujen dokumentointi ja raportointi
  • Piha-alueen yleistä järjestystä ja siisteyttä parantavien suunnitelmien toteuttaminen. 


Auditoinnin jälkeen yritys hyväksytään jäseneksi AKL-Ympäristöohjelmaan ja se saa käyttöoikeuden materiaaliin, jota se voi hyödyntää markkinoinnissaan ja suhdetoiminnassaan. 


AKL-Akatemia tarjoaa koulutusta ja valmennusta
AKL-Akatemian palveluista löydät oikeat koulutukset ja valmennukset kaupan johdolle, myynnille kuin jälkimarkkinoinnillekin.
Tutustu koulutuksiin!
AKL-Sertifiointi Oy tuntee autoalan erityispiirteet ja prosessit
AKL-Sertifiointi Oy on FINASin akkreditoima yritys, jonka myöntämät sertifioinnit täyttävät kansainväliset standardit.
Tutustuu AKL-Sertifiointiin